The village of Staunton on Arrow lies some 5 miles from Kington.

Churches of Staunton on Arrow